STATUT
OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA WSPIERANIA RODZIN Z PREDYSPOZYCJAMI DO NOWOTWORÓW DZIEDZICZNYCH

1.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z Predyspozycjami do Nowotworów Dziedzicznych zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem, które ma na celu prowadzenie badań –
profilaktycznych i diagnostycznych w rodzinach z genetycznie uwarunkowaną skłonnością do rozwoju nowotworów, co umożliwia wcześniejsze wykrycie i skuteczniejsze leczenie chorób nowotworowych oraz wspieranie organizacyjne i
rzeczowe pacjentów oraz ich rodzin.

2.

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Szczecin.

3.

Stowarzyszenie ma prawo używania znaku, odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4.

Stowarzyszenie opiera swą działalność na społecznej pracy członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

5.

Stowarzyszenie może być członkiem międzynarodowych organizacji społecznych o podobnych założeniach programowych.

6.

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Prowadzenie badań profilaktycznych i diagnostycznych w rodzinach z genetycznie uwarunkowaną skłonnością do nowotworów dziedzicznych.
2. Wykonywanie analiz i diagnoz dla potrzeb instytucji rządowych, samorządowych, fundacji i stowarzyszeń, niepublicznych i prywatnych, ogłaszanie ich w czasopismach naukowych.
3. Promocja oraz upowszechnianie teoretycznych i praktycznych osiągnięć w dziedzinie nowotworów dziedzicznych.
4. Edukacja zdrowotna osób z genetyczną dyspozycją do chorób nowotworowych i ich rodzin,
5. Działania na rzecz aplikacji teoretycznych osiągnięć w praktyce medycznej.
6. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych m.in. organizacja turnusów rehabilitacyjnych.
7. Promocja i organizacja wolontariatu. Prowadzenie działań w zakresie wolontariatu i realizowanie świadczeń przez wolontariuszy na rzecz osób korzystających z tych świadczeń,
8. Tworzenie edukacji zdrowotnej w oparciu o założenia, które eksponują: podmiotowość człowieka, dokonywanie autonomicznych wyborów, uczenie się przez doświadczenie w ciągu całego życia, zdobywanie wiedzy i umiejętności odzwierciedlających się w sposobie i jakości życia osób z genetyczną dyspozycją do chorób nowotworowych i ich rodzin.
9. Prowadzenie działalności pożytku publicznego,

7.

Stowarzyszenie realizuje swe cele przez:
– wspieranie badań naukowych,
– szkolenie wyspecjalizowanych kadr medycznych poprzez udział w kursach, konferencjach, sympozjach, stażach naukowych, pozyskiwanie fachowej literatury,
– wydawanie fachowych informatorów,
– rozbudowę i tworzenie ośrodków diagnostyczno-naukowych,
– organizowanie różnych form opieki dla pacjentów i członków ich rodzin wymagających pomocy w zakresie nowoczesnych metod diagnostycznych i terapii,
– inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.
– prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie: organizacji turnusów terapeutycznych, edukacji zdrowotnej dla osób i rodzin, prowadzenia badań naukowych w dziedzinie genetyki, promocji i upowszechniania osiągnięć naukowych oraz organizacji i promocji wolontariatu.

8.

Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy obywatel Polski, jak również cudzoziemcy, którzy posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i którzy, zadeklarują działanie zgodne z niniejszym statutem.

9.

Osoby prawne mogą być tylko członkiem wspierającym.

10.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
Członków zwyczajnych.
Członków honorowych.
Członków wspierających.

11.

Członek założyciel z chwilą powstania Stowarzyszenia staje się członkiem zwyczajnym.

12.

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która wyraża chęć przynależności i działa zgodnie z celami i zasadami statutowymi.
2. Członka zwyczajnego przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji kandydata. Przed podjęciem decyzji o przyjęciu Zarząd musi zasięgnąć referencji od minimum dwóch członków Stowarzyszenia.
3. Członkami Stowarzyszenia stają się na podstawie Uchwały Zarządu osoby uczestniczące w spotkaniu organizacyjnym w dniu 23 czerwca 2000 roku w Międzyzdrojach, które wyraziły chęć i gotowość przystąpienia do Stowarzyszenia oraz wpisały się na listę członków Założycieli. Wymagania określone w punkcie 2 nie mają zastosowania wobec tych osób.

13.

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia.
2. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie.

14.

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje świadczenia materialne na rzecz Stowarzyszenia.
2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia.

15.

1. Członek zwyczajny ma prawo:
1.1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
1.2. Brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia.
1.3. Korzystać na prawach pierwszeństwa z form działalności Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego władz Stowarzyszenia oraz prawa głosowania na Walnym Zgromadzeniu.
3. Członek wspierający ma prawo korzystać z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach ogólnych.

16.

1. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1.1. Aktywne uczestnictwo w realizacji celów Stowarzyszenia
1.2. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał.
2. Do obowiązków członków wspierających należy.
2.1. Wywiązywanie się z zadeklarowanych zobowiązań na rzecz Stowarzyszenia.
3. Do obowiązków członków honorowych należy:
3.1. Aktywne uczestnictwo w realizacji celów Stowarzyszenia.

17.

1. Przynależność członka zwyczajnego do Stowarzyszenia ustaje przez:
1.1. Zrzeczenie się członkostwa.
1.2. Skreślenie z listy członków przez Zarząd z powodu braku aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
1.3. Wykluczenie uchwałą Walnego Zgromadzenia za postępowanie nieetyczne lub działanie na szkodę Stowarzyszenia.
1.4. Utratę zdolności do czynności prawnych.
1.5. Śmierć członka.
2. Przynależność członka wspierającego ustaje na mocy uchwały Zarządu w przypadku:
2.1. Zaprzestania świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
2.2. Działania na szkodę Stowarzyszenia.
3. Przynależność członka honorowego ustaje przez:
3.1. Odebranie przez Walne Zgromadzenie tytułu członka honorowego za działanie nieetyczne i sprzeczne z interesami Stowarzyszenia.

18.

Od decyzji Zarządu o skreśleniu przysługuje zainteresowanemu odwołanie się do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie winno być zgłoszone na piśmie w ciągu miesiąca od dnia doręczenia członkowi decyzji. Do czasu powzięcia decyzji przez Walne Zgromadzenie, odwołującemu się nie przysługują prawa członkowskie.

19.

1. Władzami Stowarzyszenia są:
1.1. Walne Zgromadzenie
1.2. Rada Stowarzyszenia
1.3. Zarząd
1.4. Komisja Rewizyjna
2. Kadencja Władz Stowarzyszenia trwa trzy lata.

20.

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/5 liczby członków zwyczajnych.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie trzech miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. Biorą w nim udział członkowie.
6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
6.1. Uchwalenie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia.
6.2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Rady Stowarzyszenia Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
6.3. Podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwał w sprawie udzielenia absolutorium ustępującej Radzie i Zarządowi.
6.4. Wybór Przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i członków Rady Stowarzyszenia, Prezesa, v-ce prezesa, sekretarza Zarządu oraz członków i skład Komisji Rewizyjnej.
6.5. Ustalanie zasad gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia.
6.6. Uchwalanie oraz zmiana Statutu Stowarzyszenia.
6.7. Podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną oraz członków.
6.8. Nadanie tytułu członka honorowego.
6.9. Podjęcie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.
6.10. Podejmowanie uchwał w sprawie ustalenia i zmiany składek członkowskich.
7. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania w głosowaniu jawnym.
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie uchwalenia i zmiany Statutu oraz w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia wymagają dla swej ważności podjęcia większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w głosowaniu jawnym.
9. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd zawiadamia członków nie później niż dwa tygodnie przed Zgromadzeniem.

21.

1. Rada Stowarzyszenia zajmuje się:
1.1. Programowaniem strategii działalności Stowarzyszenia.
1.2. Opiniowaniem działalności Zarządu.
1.3. Promocją Stowarzyszenia.
2. Radę tworzy 5 osób: Przewodniczący Rady, zastępca przewodniczącego, sekretarz oraz dwóch członków.
3. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3/5, w głosowaniu jawnym pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady.

22.

1. Zarząd jest władzą wykonawczą Stowarzyszenia.
2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3/5 w głosowaniu jawnym pod przewodnictwem Prezesa Zarządu.
3. Zarząd składa się z Prezesa, v-ce prezesa, sekretarza oraz dwóch członków.
4. Do zakresu działalności Zarządu należy:
4.1. Kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami zgodnie z jego uchwałami.
4.2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz przez Prezesa Zarządu.
4.3. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia.
4.4. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swej działalności.
4.5. Uchwalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia.
4.6. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
4.7. Przyjmowanie zapisów i darowizn.
4.8. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
4.9. Występowanie z wnioskami o nadanie tytułu członka honorowego.
4.10. Przyjmowanie członków wspierających.
5. Do dokonywania czynności prawnych samodzielnie w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes Zarządu.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
6.1. Jeżeli czynność prawna dokonywana przez Prezesa Zarządu, obejmuje rozporządzenie prawem, którego wartość przekracza 5 000 złotych, lub czynności te mogą spowodować powstanie zobowiązania Stowarzyszenia do świadczenia o wartości powyżej 5.000 złotych do skuteczności oświadczenia wymagane jest poparcie Prezesa przez co najmniej dwóch członków Zarządu.

23.

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia, odpowiedzialnym przed Walnym Zgromadzeniem
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
2.1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
2.2. Zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia oraz żądanie wyjaśnień.
2.3. Składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności oraz występowanie z wnioskami o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
3. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały w ww. sprawach większości zwykłą w pełnym składzie w głosowaniu jawnym.
4. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli, który składa się z trzech członków wybieranych na Walnym Zgromadzenie.
5. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego.
6. Członek Komisji Rewizyjnej wykonuje swoje funkcje społecznie, nie może być jednocześnie członkiem Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
7. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

24.

1. W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji niektórych członków Zarządu, Zarząd ten ma prawo dokooptowania do swego składu nie więcej niż 2/5 swego składu spośród zwyczajnych członków Stowarzyszenia.
2. W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji członka Komisji Rewizyjnej, komisja ta ma prawo do dokooptowania do swego składu nie więcej niż 1/3 swego składu spośród zwyczajnych członków Stowarzyszenia.
3. Powyższe zmiany wymagają zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie.

25.

1. Stowarzyszenie ma prawo posiadać, zbywać majątek ruchomy i nieruchomy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Majątek Stowarzyszenia stanowią jego fundusze, ruchomości i nieruchomości.
3. Fundusz Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn i zapisów, dotacji i innych dochodów niestałych, w tym ze zbiórek publicznych imprez, dochodów z majątku własnego oraz dochodów z działalności gospodarczej w tym medycznej i naukowej.
4. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
5. Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów statutowych.
6. Z majątku Stowarzyszenia nie mogą być udzielane pożyczki lub zabezpieczenia zobowiązań w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków jego organów, pracowników oraz ich osób bliskich, w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej „osobami bliskim”.
7. Majątek Stowarzyszenia nie może być przekazywany ani wykorzystany na rzecz członków Stowarzyszenia, członków jego organów, pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż osób trzecich.
8. Niedopuszczalne jest dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów, pracownicy oraz ich osoby bliskie.

26.

W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określi na jaki cel ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną.

27.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 07.04.1989r. – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U.89.20.104 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie DZ.U. Nr 96 pozycja 873.