INFORMACJE O UZYSKANIU STATUSU OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.776 ze zm.) Osobą niepełnosprawną jest osoba, której sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych, zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi

Obecnie obowiązują 2 rodzaje orzecznictwa, regulowane odrębnymi ustawami i prowadzone przez różne instytucje:

 • do celów rentowych – orzecznictwo rentowe prowadzone przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – związane ze świadczeniami rentowymi
  Należy jednak pamiętać, że orzecznictwo rentowe prowadzą także, oprócz ZUS, inne instytucje orzecznicze: komisja lekarska Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS); komisje lekarskie podległe MON lub MSWiA.
 • do celów pozarentowych – orzecznictwo pozarentowe prowadzone przez Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – dotyczące uprawnień i ulg.

Posiadanie orzeczenia z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności pozwala korzystać z następujących form pomocy, bądź uprawnień

 • korzystania z ulg np. podatkowych, komunikacyjnych, zwolnienia z opłat radiowo-telewizyjnych, na podstawie odrębnych przepisów,
 • w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej
 • w zakresie pomocy społecznej
 • korzystania z usług socjalnych i opiekuńczych
 • uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego
 • uprawnienia do niestosowania się do niektórych znaków drogowych
 • prawa do zamieszkiwania w osobnym pokoju.


Aby uzyskać stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności dziecka do 16 roku życia należy złożyć wnioski do:

Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Starzyńskiego 2 Szczecin pok. 415 (III piętro),

Wnioski dostępne są w: Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności

oraz Urzędzie Miasta Szczecin w Zespole ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych

pok. 61 (na parterze)

tel. (091) 42-45-670, fax. (091) 42-45-676

lub na stronach internetowych: www.szczecin.pl > (na górze)> > ulgi i przywileje

Do wniosku należy dołączyć dokumentację medyczną, w tym zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba składająca wniosek, a także inne posiadane dokumenty, mogące mieć znaczenie w ustalaniu niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.Istnieją trzy stopnie niepełnosprawności równoważne z orzeczeniami wydanymi przez inne organy rentowe:

 • znaczny umiarkowany lekki

UWAGA: Orzeczenia wydane przez komisje lekarskie MON, MSWiA i KRUS
po 1 stycznia 1998 nie stanowią podstawy do zaliczenia osób, których orzeczenia te dotyczą do osób niepełnosprawnych. Te osoby, jeśli chcą być traktowane jako osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, powinny wystąpić z wnioskiem do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, w celu uzyskania stopnia niepełnosprawności.

Uprawnienia osób niepełnosprawnych to m.in. korzystanie z turnusów rehabilitacyjnych

Turnus rehabilitacyjny oznacza formę aktywnej rehabilitacji, połączoną z elementami wypoczynku, mającą na celu przede wszystkim ogólną poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych. Celem turnusu jest rehabilitacja społeczna, a nie lecznicza. Czas trwania turnusu wynosi co najmniej 14 dni.

Wnioski o dofinansowanie osoba niepełnosprawna może złożyć:

* indywidualnie do:

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

ul. Abramowskiego19/71-104 Szczecin,

tel.(091)46-46-150

www.bip.mopr.szczecin.pl

Opracowanie: mgr Lidia Sikoń, dr E. Balejko